مشتریان شرکت

شرکت قالب صنعتگر توانسته است با براوردن نیازهای شرکت ها و کارخانجات مطرح داخلی (که لیست آنها ذکر می شود) با فیلترپرس های مرغوب خود و پشتیبانی های فنی و گارانتی لوازم برقی و هیدرولیکی به مدت 24 ماه پس از ارسال دستگاه، به شرکت پیشتاز در این زمینه تبدیل شود.

مشتریان مطرح داخلی

مشتریان خارجی

سایر مشتریان