اولین صادر کننده دستگاه فیلترپرس به خارج از کشور

تقریبا 40% از فیلترپرس های قالب صنعتگر زنجان به خارج از کشور صادر میشود.

در همین راستا تعداد  5 دستگاه فیلترپرس جهت امور تصفیه نیشکر به کشور آذربایجان ارسال شد.

دستگاه های 20*20 و 100*100 و 150*150 جهت امور ازمایشگاهی و مصارف

صنعتی به دو مشتری از کشور ترکیه ارسال و سایر موارد دیگر که به کشور های عراق ، قزاقستان و عربستان و …  صادر شدند .