شیر

شیر فیلتر پرس

شیر فیلتر پرس در فیلتر پرس هایی کاربرد دارد که به صورت مدار باز طراحی شده اند .

یعنی محلول تصفیه شده به طور مستقیم از سوراخی که روی صفحات تعبیه شده است از دستگاه خارج شده

و به وسیله لندر های قالب صنعتگر یا مسیری که مشتری تعیین میکند به مخزن ریخته میشود .