پارچه فیلتر پرس
پارچه ها

پلی استر

بیشترین کاربرد پارچه فیلترپرس پلی استر در صنایع غذایی ؛ دارویی و شیمیایی و غیر فلزی کاربرد داشته و میتواند نیاز این صنایع را رفع