شیر فیلتر پرس
قطعات جانبی فیلترپرس

شیر

شیر فیلتر پرس در فیلتر پرس هایی کاربرد دارد که به صورت مدار باز طراحی شده اند . یعنی محلول تصفیه شده به طور مستقیم