دستگاه فرچه کاتد
قطعات جانبی فیلترپرس

صفحات آند و کاتد

تولید صفحات آند و کاتد در قالب صنعتگر زنجان به جهت موقعیت اقلیمی استان زنجان، که بزرگترین منبع سرب و روی در خاورمیانه و از