۲۱۸ هزار تن شمش آلومینیوم تولید شد۲۱۸ هزار تن شمش آلومینیوم تولید شدمنبع : مهر نیوز