گالری تصاویر

فیلترپرس های قالب صنعتگر و تمامی محصولات دیگر :

برای توضیحات فیلترپرس های قالب صنعتگر میتوانید به بخش محصولات مراجعه فرمایید

فیلترپرس های قالب صنعتگر

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 40*40 مدار بسته قالب صنعتگر
426038592 35138 3766588737950073266

فیلترپرس 80*80 مدارباز 30 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس قالب صنعتگر

فیلترپرس 80*80 مدارباز 30 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 80*80 مدارباز 30 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 80*80 مدارباز 30 صفحه ای ارسالی
     426215951 96479 839339778f5989136764

فیلترپرس 60*60 مداربسته 

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای ارسالی

 
 425605238 200312 430638794435f7605822

فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 40*40 مداربسته 15 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 20*20 مدارباز دستی 11 صفحه ای ارسالی

قالب صنعتگر زنجان
فیلترپرس 20*20 مدارباز دستی 11 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر زنجان
 فیلترپرس 20*20 مدارباز دستی 11 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 20*20 مدارباز دستی 11 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 80*80 مداربسته 63 صفحه ای ارسالی به استان تهران
فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 80*80 مداربسته 63 صفحه ای ارسالی به استان تهران

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 80*80 مداربسته 63 صفحه ای ارسالی به استان تهران

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 80*80 مداربسته 63 صفحه ای ارسالی به استان تهران

فیلترپرس صنعتگر
فیلتر پرس 40*40 مدارباز 12 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس
فیلتر پرس 40*40 مدارباز 12 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 40*40 مدارباز 12 صفحه ای ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 60*60 مداربسته ارسالی

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلتر پرس 80*80 مدارباز 35 صفحه ای ارسالی به  استان تهران

فیلترپرس قالب
فیلتر پرس 80*80 مدارباز 35 صفحه ای ارسالی به  استان تهران

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلترپرس 80*80 مدارباز 35 صفحه ای ارسالی به استان تهران

فیلترپرس قالب صنعتگر
3دستگاه فیلتر پرس مدارباز 100*100 65صفحه ای ارسالی

فیلترپرس صنعتگر
شیر – پارچه – کاردک – دسته و … 

فیلترپرس صنعتگر
شیر – پارچه – کاردک – دسته و … صنعتگر

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلتر پرس 150*150 مداربسته 90 صفحه ای
فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلتر پرس 60*60 مدار باز به همراه شیر و پارچه و دسته و لندر صنعتگر

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلتر پرس 100*100 مدار بسته 65 صفحه ای

فیلترپرس قالب صنعتگر
ربات  

فیلترپرس قالب صنعتگر
ربات

فیلترپرس قالب صنعتگر
ربات
فیلترپرس قالب صنعتگر
ربات 

فیلترپرس قالب صنعتگر
فرچه کاتد 

فیلترپرس قالب صنعتگر
فیلتر پرس 120*120 مدار بسته به همراه بازشنودگی اتومات صنعتگر
فیلترپرس
فیلتر پرس 40*40 مدار بسته صنعتگر

فیلترپرس قالب صنعتگر
سرندتر – مناسب صنایع ماسه شویی قالب صنعتگر

فیلترپرس قالب صنعتگر
سرندتر – مناسب برای صنایع ماسه شویی