معدن رزمجاه طزره تا اطلاع بعدی تعطیل شدمعدن رزمجاه طزره تا اطلاع بعدی تعطیل شدمنبع : مهر نیوز