انتشار تمبر اختصاصی و لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی سال

فیلترپرس سازی قالب صنعتگر زنجان و انتشار تمبر اختصاصی و لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی سال

فیلترپرس

فیلترپرس  فیلترپرس 
فیلتر پرس فیلتر پرس