فهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی اعلام شدفهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی اعلام شد

فهرست ۲۳۹ مواد خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی اعلام شد.

به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، بر اساس بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه امسال با هدف حمایت از تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می‌شود. حالا هیئت وزیران دستورالعمل این بند را تصویب کرده است.

بر اساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب نامه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب می‌شوند.

همچنین در این تصویب نامه هیئت وزیران فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه بودجه، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است.

فهرست مواد خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.منبع : مهر نیوز