ضرورت تسریع در رفع نواقص درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصنافضرورت تسریع در رفع نواقص درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصنافمنبع : مهر نیوز