صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها با قانون نظام صنفی مغایرت داردصدور مجوز در درگاه ملی مجوزها با قانون نظام صنفی مغایرت دارد

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، مغایرت‌های اساسی با قانون نظام صنفی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستگار امروز در نشست خبری اظهار داشت: صدور مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها مغایرت‌هایی اساسی با قانون نظام صنفی دارد و اثرات نامطلوبی نیز می‌تواند ایجاد کند که امیدواریم این مسائل مورد توجه دولت قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: در صدور و تخصیص مجوزها به این شکل قوانین نظام صنفی نادیده گرفته شده است و حتی ممکن است اعتبار مجوزهای صادر شده کمرنگ شود؛ همانطور که در مقطعی اعتبار چک در کشور کمرنگ شد، صدور پروانه به این شکل نیز می‌تواند اعتبار پروانه‌ها را زیر سوال ببرد.

رستگار تصریح کرد: پروانه‌های کسب، اعتبار اصناف هستند و در صورتی که هر کسی بدون اهلیت لازم بتواند مجوزهای لازم را دریافت کند، اعتبار مجوزهای صنفی نیز زیر سوال می‌رود.

وی تاکید کرد: صدور مجوزهای صنفی با تأیید اتحادیه‌ها به معنای حیاط خلوت آنها یا امضای طلایی نیست بلکه اهلیت آنها سنجیده می‌شود.

همچنین فرجی نایب رئیس اتاق اصناف تهران نیز گفت: در چند ماهی که از زمان صدور مجوزها در سامانه یکپارچه مجوزها می‌گذرد ۶۲۱ هزار مجوز صادر شده است که این تعداد مجوز هیچ‌گونه همخوانی با تعداد مجوزهای قبلی صادر شده ندارد؛ به عنوان نمونه در یک واحد صنفی برای ۳۲ کسب و کار، مجوز صادر شده است که این خود مغایرت با قانون است.منبع : مهر نیوز