تکرار تراژدی برای کارگران «طزره»/اینجا خبری از ایمنی نیستتکرار تراژدی برای کارگران «طزره»/اینجا خبری از ایمنی نیستمنبع : مهر نیوز