تجمع گاز دلیل حادثه معدن طزره بوده استتجمع گاز دلیل حادثه معدن طزره بوده استمنبع : مهر نیوز